วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563 (Vol.14 No.1)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2020-03-31 10:56
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563 (Vol.14 No.1)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
101.2 KB
ดาวน์โหลด
110 ครั้ง
Default image
PDF
101 KB
ดาวน์โหลด
135 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทบรรณาธิการ การบัญญัติศัพท์ภาษาไทย โดย สมชัย บวรกิตติ handle: 11228/2548 บทความพิเศษ...
จำนวนผู้อ่าน
1397

  ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก
Vision, Aim & Scope, Main Conditions
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ

 1. จะผ่านพ้นวิกฤตโลก โควิด 19 ระบาด ด้วยฐานความรู้และการปฏิบัติ โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
 2. ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต้นฉบับ

บทความพิเศษ

 1. ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน โดย สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ และคณะ
 2. โรคอ้วนในวิชาชีพแพทย์ โดย ปริชมน พันธุ์ติยะ 

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการและสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ระหว่างระบบประกันสังคมกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2563 โดย พงศธร พอกเพิ่มดี และ ขนิษฐา ภูสีมุงคุณ
 2. การรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษาโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดย พรรณารัฐ อร่ามเรือง และคณะ
 3. การประเมินผลโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวพรมแดนไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปีงบประมาณ 2558 - 2560 โดย พิษณุรักษ์ กันทวี และคณะ 
 4. การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี (DENV NS1) และการรายงานโรคไข้เลือดออกตามระบบเฝ้าระวังโรค รง. 506 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย มนสิณีย์ จันทร์สว่าง, วินัย รัตนสุวรรณ และ โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 
 5. การกระจายร้านยากับความต้องการด้านสุขภาพในประเทศไทย โดย สุมน นิติการุญ และ นิลวรรณ อยู่ภักดี 
 6. ผลลัพธ์ทางคลินิกของโครงการพัฒนาระบบร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลระยะกลางหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก จังหวัดเชียงราย: การวิเคราะห์เบื้องต้น โดย อมรศักดิ์ รูปสูง, จิราพร เพิ่มเยาว์ และ สุรีย์พร จันทร์ถิระติกุล 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.