วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 (Vol.13 No.4)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-12-25 14:57
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 (Vol.13 No.4)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
92.8 KB
ดาวน์โหลด
103 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความพิเศษ พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา โดย ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล และคณะ handle:...
จำนวนผู้อ่าน
1193

  ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก
Vision, Aim & Scope, Main Conditions
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ
ประชาชนสุขภาพดีด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดัชนีความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัดในประเทศไทย: ข้อมูลการสำรวจ พ.ศ. 2560 โดย อธิบ ตันอารีย์ และ พลเทพ วิจิตรคุณากร 
 2. สถานการณ์การให้บริการของพยาบาลนมแม่ในสถานพยาบาลของประเทศไทย โดย นิศาชล เศรษฐไกรกุล และ ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 
 3. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล: ผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดย ภรณี เหล่าอิทธิ และ ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 
 4. ความคาดหวังของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 2 ต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย พันธิตรา สิงห์เขียว และคณะ 
 5. ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย โดย อุทุมพร วงษ์ศิลป์ และ ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย 
 6. ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด โดย อุทุมพร วงษ์ศิลป์ และ ภาสกร สวนเรือง 
 7. สัดส่วนเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลภาครัฐ กรณีศึกษา 8 โรงพยาบาล โดย ภาสกร สวนเรือง และ อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 

บทปริทัศน์

 1. บทเรียนจากการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 โดย ฐิติกร โตโพธิ์ไทย และคณะ

 

  แสดงความคิดเห็น

  Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

  Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.