7(1) การจัดตั้งองค์กร

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-05-03 10:48
แท็ก 
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ม.7(4) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ...
จำนวนผู้อ่าน
231

การจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดขึ้นตามมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕)

 

คำสั่งสถาบันวิจัยระะบบสาธารณสุข จัดตั้งหน่วยงาน