ประกาศแต่งตั้ง นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ดำรงตำแหน่ง ผอ. สวรส.

Category 
Posted by
webmaster
At
2018-07-10 15:12
Tags 
Default image
Related content
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอ
Views
152

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

 

 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.