แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Category 
Posted by
webmaster
At
2018-04-23 11:31
Default image
Views
478

          ด้วยนายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครบวาระ(สามปี) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 และในระหว่างการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขคนใหม่ คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีมติแต่งตั้งนายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.