มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

Category 
Posted by
webmaster
At
2020-11-05 16:40
Default image
Download
Original download times
Views
28

 

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ..๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ สวรส.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขอให้นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

คณะกรรมการได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๑ ในที่ประชุม

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.