มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Category 
Posted by
webmaster
At
2020-04-30 13:18
Default image
Download
Original download times
Views
7

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

  1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.. ....

มีมติดังนี้ มอบหมายให้ สวรส. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ เช่น ในเรื่องการเตรียมข้อมูลโดยวิเคราะห์ความซ้ำซ้อนกับกฎหมายวิจัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน การกำหนดทิศทาง/ภารกิจที่ชัดเจน เป็นต้น และนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ ในที่ประชุม