มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Category 
Posted by
webmaster
At
2020-04-30 13:18
Default image
Views
8

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


ไม่มี