มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

Category 
Posted by
webmaster
At
2019-12-25 15:44
Default image
Download
Original download times
Views
4

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. ข้อเสนอการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิรูปอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

          มีมติเห็นชอบ ข้อเสนอการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิรูป อสม. ในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ในหลักการ โดยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอการวิจัย

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๑ ในที่ประชุม

 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.