คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558

Category 
Posted by
pawinee
At
2016-01-28 14:11
Tags 
คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
Download
Original download times
Related content
การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร...
Views
505

การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร ในการนำมาจัดการกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และยังเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย รวมทั้งสามารถช่วยให้พนักงาน สวรส. ใช้เป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน เพื่อให้การทำงานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คู่มือฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ สวรส.พึงประสงค์ โดยคำถึงความสอดคล้องของความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ตามแผนของ สวรส.

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวรส. สำเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้

 

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
หน่วยตรวจสอบภายในเลขาคณะทำงาน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.