คู่มือบริหารและจัดการงานวิจัย

Category 
Posted by
webmaster
At
2017-10-02 16:40
Tags 
คู่มือบริหารและจัดการงานวิจัย
Download
Original download times
Default image
PDF
1.04 MB
Download
877 times
Views
9411

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทําหน้าที่บริหารจัดการให้เกิดงานวิจัยหรือองค์ความรู้ ที่สามารถพัฒนาไปเป็นนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพหรือแก้ปัญหาสาธารณสุขได้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นบทบาทหลักของสวรส.และคู่มือบริหารจัดการงานวิจัยเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 

          สวรส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือบริหารจัดการงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและ เป็นประโยชน์สําหรับนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการที่รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสวรส. ตลอดจนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสวรส. ส่วนงานและเครือสถาบัน

แก้ไขล่าสุด 28 ธันวาคม 2560

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.