สมสท. รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

Category 
Posted by
webmaster
At
2018-04-05 15:46
Default image
Download
Original download times
Default image
PDF
123.02 KB
Download
0 times
Views
1889

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

ด้วย สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้

 

. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนามาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

 2. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น เทคนิคการแพทย์, สาธารณสุข, พยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)

 3. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และข้อมูลทางการแพทย์

 4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point เป็นอย่างดี

 5. มีความชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

 1. จัดทำรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 2. ศึกษาความสัมพันธ์ของรหัสทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทยกับรหัสแลปสากล

 3. ติดต่อประสานงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมวิชาการสำหรับพัฒนามาตรฐานรหัสทางการแพทย์

 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนามาตรฐานรหัสยา จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

 2. จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่า (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)

 3. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลยาและข้อมูลทางการแพทย์

 4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point เป็นอย่างดี

 5. มีความชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

 1. จัดทำรหัสมาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology: TMT)

 2. พัฒนาและบำรุงรักษามาตรฐานรหัสยา TMT และตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานมาตรฐานรหัสยา TMT ติดต่อประสานงานและประชุมวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานรหัสยา

 3. ติดต่อประสานงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมวิชาการสำหรับพัฒนามาตรฐานรหัสทางการแพทย์

 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

 2. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการแพทย์

 4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ได้เป็นอย่างดี

 5. มีความชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 7. ถ้าสามารถใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น C, C++, C#, PHP, Java หรือ JavaScript จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 1. จัดการและบำรุงรักษาฐานข้อมูลมาตรฐานยา มาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และมาตรฐานทางการแพทย์อื่นๆ รวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร

 2. พัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม เว็บไซต์ เพื่อใช้ในงานด้านพัฒนามาตรฐานยา มาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และมาตรฐานทางการแพทย์อื่นๆ

 3. ติดต่อประสานงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมวิชาการสำหรับพัฒนามาตรฐานรหัสทางการแพทย์

 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. เอกสารการสมัครงาน (กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของ สมสท. สามารถแนบรายละเอียดประวัติการทำงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำงานที่ผ่านมา)

 2. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน

 5. หลักฐานการศึกษา คือ

.... ก. ใบรายงานผลการศึกษา

.... ข. ใบประกาศนียบัตร

      6.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส

 

อนึ่ง สมสท. สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของ สมสท. จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ แม้ว่าจะมีการจ้างแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์จะเป็นลูกจ้างเหมา หรือหากจ้างเป็นลูกจ้างแล้วจะต้องหมดสภาพการเป็นลูกจ้างของ สมสท.

 

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และจะสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าทำงานจ้างอยู่ในดุลยพินิจของ สมสท. ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด
 

 

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ชั้น ๓ 

อาคารสุขภาพแห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๙๗ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๙๑

ผู้สนใจ  สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

มาที่อีเมล์ this@this.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและจะเชิญมาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป

ผู้ประสานงาน นายวันชนะ พลทองมาก

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน)

ผู้จัดการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย