ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Category 
Posted by
webmaster
At
2018-03-09 10:11
Tags 
Default image
Related content
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอ
Views
672