สำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข รับสมัครงาน 3 อัตรา

Category 
Posted by
webmaster
At
2018-01-03 16:46

          เนื่องด้วย สำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูลระดับต้น ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. นักวิเคราะห์ข้อมูลระดับต้น จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด
  2. นักวิเคราะห์ข้อมูลระดับกลาง (เภสัชกร) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด
  3. นักวิเคราะห์ข้อมูลระดับกลาง (พยาบาลวิชาชีพ) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด

การรับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถสอบถามหรือส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สำนักวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) ๙๗๙/๑๐๑ อาคาร เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น ๓๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๘๐๓๖๕-๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. หรือ E-mail pawarisa@mra.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑