ร่วมงานกับ สวรส. ตำแหน่งหัวหน้าหน่วย HR

Category 
Posted by
webmaster
At
2017-08-30 14:38
Default image
Views
806

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ /๒๕๖๐

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์

……………………………………………………

 

          ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

. ตำแหน่งที่รับสมัคร

หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๑ อัตรา

. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และลักษณะงาน

เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และ ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล และ การพัฒนาบุคลากร และ เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนและนำเสนอหลักเกณฑ์ กลไก ระบบ กระบวนการ และ/หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อใช้เป็นเกณฑ์และแนวทางในการบริหารกำลังคนในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน และสามารถสนับสนุนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้

๓.๒ ดำเนินการงานบริหารบุคคลตั้งแต่กระบวนการรับเจ้าหน้าที่ และ ลูกจ้างเข้ามาจนถึงออกจากงาน เช่น การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การบริหารและประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการยกเลิกการจ้าง เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓.๓ จัดหาหลักสูตร กระบวนการ หรือการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขให้มีคุณสมบัติและศักยภาพตรงตามความต้องการของสถาบัน

๓.๔ ทบทวนคำบรรยายลักษณะงาน (Job description) กำหนดมาตรฐานความสามารถของตำแหน่ง ประเมินความสามารถของบุคคล กำหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และ ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

๓.๕ จัดทำและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path)

๓.๖ พัฒนาระบบหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ระหว่างเจ้าหน้าที่ในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง

๓.๗ วางแผน กำกับ ดูแล และ ให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องการปฏิบัติงานบุคคลแก่บุคลากรในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่ออำนวยความสะดวก และให้ความรู้เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

๓.๘ วางแผนและบริหารโครงการทางวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือไปกำหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้านการบริหารคนในองค์กร

๓.๙ ประสานงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขบรรลุภารกิจที่กำหนด

๓.๑๐ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) มีทักษะและความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทำโครงสร้างและอัตรากำลัง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง การประเมินผลงานและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๓) มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(๔) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

(๕) มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

(๖) สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

. เอกสารประกอบการสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด

(๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

(๗) ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน (สถานพยาบาลของรัฐตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ)

(๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

. การคัดเลือก

.๑ เงื่อนไขการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

.๒ วิธีการคัดเลือก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

. การรับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๘๓๒-๙๒๓๕ หรือ E-mail : hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

 

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข