ประกาศรายชื่อราย ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

Category 
Posted by
webmaster
At
2016-12-14 11:23
Default image
Views
779

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ที่ / ๒๕๕๙
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง

การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๑ อัตรา ตามความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. นางสิรีธร ภูมิรัตน์

๒. นางนันทนา คำลือ

๓. นางสาวทิพวัลย์ ทรัพย์เอนก

๔. นางสาวอนงค์ แซ่จ๋าว

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดังข้างต้นมาเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี