ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

Category 
Posted by
webmaster
At
2016-08-18 16:02
Default image
Views
757

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ที่ / ๒๕๕๙
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

หรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

_______________

อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๑๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ อัตรา ตามความแจ้งแล้ว นั้น

 

บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 

๑. นางสาวอรทัย ชูศรี

๒. นายพุชพันธ์ เหล่าจันทร์

๓. นางศุภรัตน์ ร่วมเงิน
 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดังข้างต้นมาเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙