ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถ

Category 
Posted by
webmaster
At
2016-06-28 09:58
Default image
Views
368

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ /๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถ

_____________

อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

  1. นายสุทธิพงศ์ สกุลกิตติวุฒิ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี