ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงาน สคม.

Category 
Posted by
webmaster
At
2021-04-21 19:32
Tags 
Default image
Related content
ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ /๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน...
Views
88

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ /๒๕๖๔ 

เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ของสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) 

Shape 

อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) โดยกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นั้น 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีสถิติผู้ติดเชื้อรายวันทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นควรเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย โดยจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง www.hsri.or.th 

ประกาศ ณ วันที่      เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

(นายนพพร  ชื่นกลิ่น) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข