รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน

Category 
Posted by
webmaster
At
2021-02-04 13:27
Tags 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ /๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน

 

 

อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ตามความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. นายวิทพงศ์ สินสูงสุด

๒. นางสาวพรพรรณ บุญญะอติชาติ

๓. นายมาโนชญ์ เหล็กดำรง

๔. นางประภาพร จันทร์เพ็ชร์

๕. นายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก

๖. นางสาวทวิธนาฒย์ ดีคราม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดังข้างต้นมาเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข