สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทยรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยหรือนักวิจัย 1ตำแหน่ง

Category 
Posted by
webmaster
At
2021-01-18 10:54
Tags 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย

ด้วยสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) ภายใต้ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่

จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

. ตำแหน่งที่รับสมัคร

นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา

. ขอบเขต ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๒.๑ รับผิดชอบโครงการวิจัย ในฐานะนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย

๒.๒ ดำเนินการวิจัย ติดต่อประสานงาน ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย ร่วมกับทีมวิจัย

๒.๓ สืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือสรุปข้อมูลให้กับนักวิจัย

๒.๔ ช่วยจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ

๒.๕ ประสานงาน จัดเตรียม ดูแลการจัดประชุมวิชาการ การจัดประชุมฝึกอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของโครงการวิจัย พร้อมช่วยติดต่อ เตรียมการ ประสานงานการดำเนินงานการจัดประชุมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

๒.๖ พัฒนาเอกสารผลงานวิจัยที่เป็นผลจากโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่าง ๆ

๒.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันฯ

.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

(๒) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน หรือ ระดับที่สูงกว่า ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง

(๓) เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิจัยด้านสุขภาพ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยด้านสาธารณสุข การวิจัยด้านเภสัชกรรม การวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และ การวิจัยเชิงระบบและนโยบาย

(๔) มีประสบการณ์การทำวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยด้านสาธารณสุข การวิจัยด้านเภสัชกรรม การวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และ การวิจัยเชิงระบบและนโยบาย

(๕) มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการ/งานวิจัย การประสานงาน ติดต่อสื่อสาร การวางแผน การจับประเด็น บันทึก สรุปความและการเขียนหนังสือ/รายงาน และงานอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๖) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Access, Power Point, SPSS, Stata และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ได้เป็นอย่างดี

(๗) มีความชื่นชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานด้านข้อมูลและการวิจัยทางการแพทย์

(๘) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

. เอกสารประกอบการสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับร้องสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับร้องสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด

(๕) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ(สำหรับเพศชาย)

(๗) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae: CV) จำนวน ๑ ชุด

(๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

. การรับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถสอบถามหรือส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ info@tcmc.or.th หรือ โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘-๐๔๐๕-๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

. การคัดเลือก

.๑ เงื่อนไขการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้ที่สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

.๒ วิธีการคัดเลือก

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯให้ถือเป็นที่สุด

. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ถูกสัมภาษณ์

. การติดต่อประสานงาน

ผู้สนใจ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่อยู่: ๙๗๙/ ๑๐๓ ชั้น ๓๑ อาคาร SM Tower ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘-๐๔๐๕-๘ โทรสาร ๐๒-๒๙๘-๐๔๐๙ หรือ E-mail info@tcmc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

 

 

 

(นายสุเมธี เชยประเสริฐ)

ผู้จัดการส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศ

ระบบบริการสาธารณสุข