ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์

Category 
Posted by
webmaster
At
2021-01-18 10:38
Tags 
Default image
Related content
ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ /๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง...
Views
143

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย

 

ด้วยสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) ภายใต้ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่

จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

. ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน ๑ อัตรา

. ขอบเขต ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๒.๑ ออกแบบ อัพเดท และพัฒนาโปรแกรมตาม Requirement

๒.๒ ทดสอบโปรแกรมและแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

๒.๓ ดูแลบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สำรองข้อมูล

๒.๔ จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

๒.๕ จัดทำรายงานจากฐานข้อมูล และจัดทำรายงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

๒.๖ ติดต่อประสานงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมวิชาการสำหรับพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันฯ

.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

(๒) วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๓) มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพ

(๔) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ได้เป็นอย่างดี

(๕) มีความสนใจเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

(๖) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

(๗) ถ้าสามารถใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น Visual FoxPro, C, C++, Java หรือ Python ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

. เอกสารประกอบการสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับร้องสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับร้องสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด

(๕) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ (สำหรับเพศชาย)

(๗) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae: CV) จำนวน ๑ ชุด

(๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

. การรับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถสอบถามหรือส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ info@tcmc.or.th หรือ โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘-๐๔๐๕-๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

. การคัดเลือก

.๑ เงื่อนไขการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้ที่สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

.๒ วิธีการคัดเลือก

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ร่วมกับทดสอบการเขียนโปรแกรม และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯให้ถือเป็นที่สุด

. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ถูกสัมภาษณ์

. การติดต่อประสานงาน

ผู้สนใจ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่อยู่: ๙๗๙/ ๑๐๓ ชั้น ๓๑ อาคาร SM Tower ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘-๐๔๐๕-๘ โทรสาร ๐๒-๒๙๘-๐๔๐๙ หรือ E-mail info@tcmc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

 

 

 

(นายสุเมธี เชยประเสริฐ)

ผู้จัดการส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศ

ระบบบริการสาธารณสุข