สวรส.รับสมัครลูกจ้าง นักบริหารโครงการ 2 อัตรา

Category 
Posted by
webmaster
At
2021-01-06 18:47
Tags 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ที่ /๒๕๖๔
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของหน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

บูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ

 

          ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักบริหารโครงการ หน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทยฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักบริหารโครงการ หน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านบริหารโครงการวิจัย ติดตามผลการวิจัย ติดต่อประสานงานหรือขอความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการจัดประชุม การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานการติดตามผลการวิจัย และบริหารโครงการวิจัย ตลอดจนการสรุปงานในความรับผิดชอบเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจองค์กร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๑. สนับสนุน ประสานงาน และดำเนินธุรกรรมงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดเอกสารหรือข้อตกลงในการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

๒. วางแผน ประสานงานและจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการจัดกิจกรรม จัดประชุม จัดเวทีสัมมนา และร่วมกับหรือสาขาใกล้เคียง ครือข่ายวิจัยในงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ

๓. ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของแผนงานและชุดโครงการของนักวิจัยหรือเครือข่ายภาคี เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔. ค้นคว้าข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ คำนวณ หรือสรุปข้อมูลให้กับผู้จัดการงานวิจัย

๕. ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำกับเครือข่ายภาคี นักวิจัย และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง

๖. งานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดลือก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุ ๒๓ – ๓๕ ปี

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๒) มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการ/งานวิจัย การประสานงาน ติดต่อสื่อสาร การวางแผน การจับประเด็น บันทึก สรุปความและการเขียนหนังสือ/รายงาน และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๓) สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน) หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๔) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

(๕) มีภาวะผู้นำ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเรียนรู้อยู่เสมอ

(๖) สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด

(๖) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (๗) ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน (สถานพยาบาลของรัฐตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ)

(๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

การคัดเลือก

๕.๑ เงื่อนไขการคัดเลือก

          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

๕.๒ วิธีการคัดเลือก

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด 

การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

๖.๑ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๖.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ยกเว้นผู้อำนวยการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีก่อนกำหนด

๖.๓ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันก็ต่อเมื่อสถาบันฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม

๖.๔ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ก็ต่อเมื่อมีอัตรากำลังที่ว่างหรือตามความต้องการของสถาบัน

การรับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th/researcher/download/files และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๘๓๒-๙๒๖๕ หรือ Email: sutapat@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข