สวรส. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน

Category 
Posted by
webmaster
At
2020-12-16 15:24
Default image
Views
502


ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.)

ที่ /๒๕๖๓
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน

          ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์ เป้าหมายร่วมขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว วิเคราะห์ข้อมูลในแผนงานโครงการต่างๆ สำหรับการจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณเข้าสู่โครงการ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ การใช้จ่ายเงินของโครงการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และถ่ายทอดองค์ความรู้ ตอบข้อซักถามแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. ศึกษา ทบทวนข้อมูล สถานการณ์ และพยากรณ์แนวโน้มทิศทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของ สวรส.

 2. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายร่วมขององค์กรทั้งระยะสั้น และระยะยาว เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำไปประกาศใช้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สวรส. ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

 3. ควบคุม ดูแล กำกับ ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และนำมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนงาน และแผนปฏิบัติงานของ สวรส.ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และพันธกิจขององค์กร

 4. ควบคุม ดูแล กำกับ รวบรวม และศึกษาวิเคราะห์คำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำคำของบประมาณเสนอต่อสำนักงบประมาณ อนุกรรมาธิการงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 5. จัดทำรายละเอียด และสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อใช้ในการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการชี้แจง ทำความเข้าใจต่อสำนักงบประมาณ อนุกรรมาธิการงบประมาณ และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และของวุฒิสภา

 6. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจำปี รวมทั้งเงินทุนของ สวรส. และเงินจากแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช่ในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ในความรับผิดชอบ

 7. วางแผน กำกับ ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจขององค์กรหรือไม่

 8. ควบคุม ดูแล กำกับ การจัดทำรายงาน สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งสรุปผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และปัญหาอุปสรรค หรือข้อขัดข้องในการดำเนินงาน

 9. ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาบุคลากร ในงานที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรของ สวรส. หน่วยงานในสังกัด องค์กรภาคีเครือข่าย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 10. เป็นผู้นำในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผนในการพัฒนาระบบงานและแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ

 11. พัฒนาแนวทาง คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบงานที่รับผิดชอบและงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ และ ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐาน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ

 12. กำหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยงและพัฒนามาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงในงานที่รับผิดชอบ

 13. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดลือก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุ ๓๕ – ๕๕ ปี

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารแผนและงบประมาณ หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(๓) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินผลลัพธ์แผนยุทธศาสตร์ และ/หรือการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๔) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

(๕) มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

(๖) สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด

(๖) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (๗) ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน (สถานพยาบาลของรัฐตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ)

(๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

การคัดเลือก

๕.๑ เงื่อนไขการคัดเลือก

          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

๕.๒ วิธีการคัดเลือก

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด 

การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

๖.๑ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๖.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ยกเว้นผู้อำนวยการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีก่อนกำหนด

๖.๓ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันก็ต่อเมื่อสถาบันฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม

๖.๔ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ก็ต่อเมื่อมีอัตรากำลังที่ว่างหรือตามความต้องการของสถาบัน

การรับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๘๓๒-๙๒๖๕ หรือ Email: sutapat@hsri.or.th 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข