ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างของสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ

Category 
Posted by
webmaster
At
2020-11-09 17:45
Default image
Download
Original download times
Default image
PDF
61.75 KB
Download
0 times
Views
154

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ / ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก

เป็นลูกจ้างของสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ

 

ตามที่สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ส่วนงานวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
นักบริหารโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการคัดเลือกไปแล้วเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งมีความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักบริหารโครงการ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒ คน ดังนี้

ลำดับที่ ๑ นางสาวฑิฆัมพร พุ่มผลทรัพย์

ลำดับที่ ๒ นางสาวพรรธชาดา โพธิ์เชิด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

(นางนพคุณ ธรรมธัชอารี)

ผู้จัดการสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข