รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.)

Category 
Posted by
webmaster
At
2020-10-22 16:37
Default image
Views
273

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ /๒๕๖๓
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริหารโครงการสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.)

 

          อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ ตามความแจ้งแล้ว นั้น

         บัดนี้ สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ส่วนงานวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวนุชนาถ ล่องมัจฉา

๒. นางสาวฑิฆัมพร พุ่มผลทรัพย์

๓. นางสาวชนิศา รักเศรษฐกิจ

๔. นางสาวธนิสา แก้วศรีฟอง

๕. นางสาวพรรธชาดา โพธิ์เชิด

๖. นางสาวกรวรรณ พรินทรากุล

๗. นางสาวกานต์ธิดา คงเจริญ

๘. นางสาวปาริฉัตร โพธิ์ทะเล

๙. นางสาววรฐา จันทะบาล

๑๐. นายพนมพร ถนอมทรัพย์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดังข้างต้นมาเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

(นางนพคุณ ธรรมธัชอารี)

ผู้จัดการสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข