ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Category 
Posted by
webmaster
At
2020-09-28 13:18
Default image
Views
159


ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ / ๒๕๖๓

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก

เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

          ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ และได้ดำเนินการคัดเลือกไปแล้วในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งมีความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังนี้

๑. นางสาวสุภาพร เขียวงามดี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข