รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Category 
Posted by
webmaster
At
2020-09-23 10:02

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ /๒๕๖๓
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

         อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตามความแจ้งแล้ว นั้น

          บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวสุภาพร เขียวงามดี

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดังข้างต้นมาเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข