รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.)

Category 
Posted by
webmaster
At
2020-09-15 16:47
Default image
Download
Original download times
Default image
PDF
1.35 MB
Download
0 times
Views
351

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ที่ /๒๕๖๓
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.)

ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ

ด้วย สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) ส่วนงานวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างในตำแหน่งนักบริหารโครงการฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักบริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านบริหารโครงการวิจัย ติดตามผลการวิจัย ติดต่อประสานงานหรือขอความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการจัดประชุม การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานการติดตามผลการวิจัย และบริหารโครงการวิจัย ตลอดจนการสรุปงานในความรับผิดชอบเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจองค์กร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๒.๑ วางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ สนับสนุน ประสานงาน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๒.๓ ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยจากนักวิจัย เพื่อกำกับดูแลการวิจัย และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

๒.๔ ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อซักถาม ให้กับนักวิจัย บุคคลและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถดำเนินการวิจัยด้วยระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักจริยรธรรมการวิจัย

๒.๕ ประสานงานและจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการจัดกิจกรรม จัดประชุม จัดเวทีสัมมนา และร่วมกับเครือข่ายวิจัยในงานที่รับผิดชอบ

๒.๖ จัดทำ บันทึก ข้อมูลโครงการวิจัย และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการค้นคว้า ศึกษา หรืออ้างอิงต่อไปในอนาคต

๒.๗ สรุปรายงานการจัดกิจกรรม จัดประชุมต่างๆ และผลงานในความรับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจองค์กร

๒.๘ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบแก่หน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

 

๒.๙ ร่วมศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผนในการพัฒนาระบบงานและแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ

๒.๑๐ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดลือก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๓) สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๔) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

(๔) มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

(๕) สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด

(๖) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ

(๗) ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน (สถานพยาบาลของรัฐตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ)

(๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

 

การคัดเลือก

๕.๑ เงื่อนไขการคัดเลือก

          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

๕.๒ วิธีการคัดเลือก

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด 

การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

๖.๑ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยทรัพยากรมนุษย์ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๖.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

๖.๓ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันก็ต่อเมื่อสถาบันฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม

๖.๔ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ก็ต่อเมื่อมีอัตรากำลังที่ว่างหรือตามความต้องการของสถาบัน

การรับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th/application และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๘๓๒-๙๒๖๕ หรือ Email: sutapat@hsri.or.th 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข