ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง แม่บ้าน

Category 
Posted by
webmaster
At
2020-04-17 15:39
Default image
Download
Original download times
Views
87

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ / ๒๕๖๓

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง แม่บ้าน

 

ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง แม่บ้าน ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และได้ดำเนินการคัดเลือกในไปแล้วในวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งมีความเหมาะสมกับตำแหน่ง แม่บ้าน ดังนี้

๑. นางสาวธณัชยา ศิริวรรณ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข