ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง แม่บ้าน(ครั้งที่2)

Category 
Posted by
webmaster
At
2020-04-07 08:44
Default image
Views
77

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ที่ /๒๕๖๓
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง แม่บ้าน

          อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา ตามความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวธรรณภรณ์ กล่ำคำ

๒. นางสาวธณัชยา ศิริวรรณ

๓. นางสาวสมฤทัย สุขสมกิจ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดังข้างต้นมาเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข