ประกาศ เรียกรายงานตัวผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

Category 
Posted by
webmaster
At
2020-03-13 14:04
Default image
Download
Original download times
Default image
PDF
20.25 KB
Download
76 times
Views
75

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ / ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานตัวเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

 

          ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยให้นางสาวณัฐพัชญ์ งวงศ์มงคลศิริ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน นั้น

          บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขอให้ท่านมารายงานตัวเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข