ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน 1 อัตรา

Category 
Posted by
webmaster
At
2020-02-20 16:44
Default image
Views
149

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ที่ /๒๕๖๓
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง แม่บ้าน

 

ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยสนับสนุนทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง แม่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการทำความสะอาดสำนักงาน การเปิด–ปิด สำนักงาน จัดเตรียมห้องประชุม ประสาน/บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในด้านอาคารและสถานที่ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๒.๑ ดูแลการเปิด-ปิด และความสะอาดของสำนักงาน

๒.๒ ดูแลจัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานและความสะอาดของห้องประชุม

๒.๓ ปฏิบัติงานรับรองประจำวัน

๒.๔ การจัดและประสานการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม

๒.๕ ปฏิบัติงานรับ-ส่ง หนังสือภายในกระทรวงสาธารณสุขหรือพื้นที่ใกล้เคียง

๒.๖ ช่วยสำเนาหรือจัดทำเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สวรส.

๒.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดลือก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

(๑) ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า

(๒) มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ สุภาพ และเป็นระเบียบเรียบร้อย

(๓) มีความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจในการเรียนรู้และทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน (๔) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

(๕) มีความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ (ถ้ามี)

(๖) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้

เอกสารประกอบการสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด

(๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ (สำหรับเพศชาย)

(๗) ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน

(๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

การคัดเลือก

๕.๑ เงื่อนไขการคัดเลือก

          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

๕.๒ วิธีการคัดเลือก

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด 

การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

๖.๑ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงาน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๖.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

๖.๓ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันก็ต่อเมื่อสถาบันฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม

๖.๔ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ก็ต่อเมื่อมีอัตรากำลังที่ว่างหรือตามความต้องการของสถาบัน

การรับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๘๓๒-๙๒๖๕ หรือ Email: sutapat@hsri.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข