สวรส.รับสมัครหัวหน้าฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง

Category 
Posted by
webmaster
At
2019-07-11 10:07
Tags 
Default image
Download
Original download times
Default image
PDF
122.81 KB
Download
136 times
Related content
ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ /๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง...
Views
619

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ที่ /๒๕๖๒
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์

 

ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมากในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การสรรหาบุคคลากร การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ค่าตอบแทน การยกเลิกการจ้าง การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมและสัมมนา การลา สวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลของพนักงาน ตลอดจนคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนางาน สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา และให้คำปรึกษาหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล และเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๒.๑ จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

๒.๒ จัดทำแผนอัตรากำลังของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๒.๓ จัดทำแผนงบบุคลากรของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๒.๔ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๒.๕ ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนและนำเสนอหลักเกณฑ์ กลไก ระบบ กระบวนการ และ/หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคล

๒.๖ ควบคุม ดูแล กำกับ ดำเนินการงานบริหารบุคคลตั้งแต่กระบวนการรับผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่เข้าปฏิบัติงานจนถึงออกจากงาน ได้แก่ การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การบริหารและประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการยกเลิกการจ้าง

๒.๗ ควบคุม ดูแล กำกับ การจัดหาหลักสูตร กระบวนการ หรือการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

๒.๘ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขึ้นเงินเดือนผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน

๒.๙ จัดประชุมและสรุปรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

๒.๑๐ จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)

๒.๑๑ วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จและเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานหรือแก้ไขปัญหางานบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.๑๒ พัฒนาระบบหรือจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๒.๑๓ วางแผน กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องการปฏิบัติงานบุคคลแก่บุคลากรในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๒.๑๔ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(๓) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

(๔) มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

(๕) สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

๔. เอกสารประกอบการสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด

(๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ (สำหรับเพศชาย)

(๗) ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน (สถานพยาบาลของรัฐตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ)

(๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

๕. การคัดเลือก

๕.๑ เงื่อนไขการคัดเลือก

          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

๕.๒ วิธีการคัดเลือก

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด 

๖. การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

๖.๑ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยทรัพยากรมนุษย์ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๖.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

๖.๓ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันก็ต่อเมื่อสถาบันฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม

๖.๔ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ก็ต่อเมื่อมีอัตรากำลังที่ว่างหรือตามความต้องการของสถาบัน

๗. การรับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th/researcher/download/files และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๘๓๒-๙๒๖๕ หรือ Email: sutapat@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข