ศมสท. รับสมัคเภสัชกร 1 อัตรา

Category 
Posted by
webmaster
At
2018-06-15 16:40
Default image
Views
295

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

ด้วย สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

 

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนามาตรฐานรหัสยา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 2. จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่า (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)
 3. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลยาและข้อมูลทางการแพทย์
 4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point เป็นอย่างดี
 5. มีความชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

 1. จัดทำรหัสมาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology: TMT)
 2. พัฒนาและบำรุงรักษามาตรฐานรหัสยา TMT และตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานมาตรฐานรหัสยา TMT ติดต่อประสานงานและประชุมวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานรหัสยา
 3. ติดต่อประสานงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมวิชาการสำหรับพัฒนามาตรฐานรหัสทางการแพทย์
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. เอกสารการสมัครงาน (กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของ สมสท. สามารถแนบรายละเอียดประวัติการทำงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำงานที่ผ่านมา)
 2. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน
 5. หลักฐานการศึกษา คือ
  .... ก. ใบรายงานผลการศึกษา
  .... ข. ใบประกาศนียบัตร
 6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส

 

อนึ่ง สมสท. สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของ สมสท. จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ แม้ว่าจะมีการจ้างแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์จะเป็นลูกจ้างเหมา หรือหากจ้างเป็นลูกจ้างแล้วจะต้องหมดสภาพการเป็นลูกจ้างของ สมสท.

 

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และจะสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าทำงานจ้างอยู่ในดุลยพินิจของ สมสท. ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ชั้น ๓  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๙๗ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๙๑

ผู้สนใจ  สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

มาที่อีเมล์ this@this.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและจะเชิญมาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป

ผู้ประสานงาน นายวันชนะ พลทองมาก

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน)

ผู้จัดการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย