ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

Category 
Posted by
tanita
At
2016-07-21 22:04
Tags 
ระยะเวลา
21 กรกฎาคม 2559 to 21 สิงหาคม 2559
Default image
Download
Original download times
Default image
51.28 KB
Download
0 times
Related content
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย...
Views
93

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

       1. ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ระยะเวลา 12 เดือน
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแล้ว

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 กรกฎาคม 2559
            เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1  อ้างอิงการจัดจ้างครั้งหลังสุดภายใน 2 ปี .....สัญญาจ้างเลขที่ 35/2558

        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            5.1  ลงชื่อ       ภาวิณี  โพธิรัชต์

                            (นางสาวภาวิณี  โพธิรัชต์)