ประกาศราคากลาง การพัฒนาเครื่องมือช่วยวินิจฉัย คัดกรองและการติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (ปีที่ 1)

Category 
Posted by
webmaster
At
2015-12-11 15:51
Tags 
ระยะเวลา
11 ธันวาคม 2558 to 11 มกราคม 2559
Default image
Related content
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
Views
79

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
 

 

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องมือช่วยวินิจฉัย คัดกรองและการติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (ปีที่ 1)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 1,933,500.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 11 ธันวาคม 2558

เป็นเงิน

1,933,500.00 บาท

4. หมวดค่าตอบแทน

578,000.00 บาท

4.1 ประเภทนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสัน

4.3 จำนวนนักวิจัย

5 คน

5. หมวดค่าจ้าง

360,000.00 บาท

6. หมวดค่าใช้สอย

216,500.00 บาท

7. ค่าวัสดุ

599,000.00 บาท

8. ค่าครุภัณฑ์

150,000.00 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

30,000.00 บาท

11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

นางสาวจุไรรัตน์ พรหมใจ

12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย

 

เลขที่ข้อตกลง สวรส. 59-012

นางสาวธนารัตน์ รตานนท์ ผู้จัดทำเอกสาร