ประกาศราคากลาง เรื่อง...ออกแบบและพิมพ์หนังสือจำนวน 2 เรื่อง

Posted by
webmaster
At
2013-09-11 17:18
Default image
Download
Original download times
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
Download
253 times
Views
55

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

           1. ชื่อโครงการ..ออกแบบและพิมพ์หนังสือจำนวน 2 เรื่อง

              1) “การทบทวนนิยาม ความหมาย รูปแบบและแนวคิดที่เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ

                    เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ”

              2) “การพัฒนาแนวทางการคาดประมาณประชากรต่างด้าว บริการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก

                    และเสริมสร้างความครอบคลุมของวัคซีนเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

                    หน่วยงานเจ้าของโครงการ....สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


          2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร…295,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


          3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...10 กันยายน  2556

            เป็นเงิน 285,048 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


          4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

            4.1  บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด     
  
            4.2  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์


          5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            5.1  นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง

AttachmentSize
Design.pdf237.14 KB