ประกาศราคากลาง เรื่อง...การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับนำเสนอข่าวผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Mobile App)

Posted by
webmaster
At
2013-09-09 15:59
Default image
Download
Original download times
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ mobile...
- bytes
Download
334 times
Views
146

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

 

1. ชื่อโครงการ...พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับนำเสนอข่าวผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
                   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  230,000  บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)


3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...วันที่ 9 กันยายน 2556
                   เป็นเงิน 230,000  บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)


4. ค่า Hardware.......................................ไม่มี.........................................บาท


5. ค่า Software  .............................ไม่มี................................................ บาท


6. ค่าพัฒนาระบบ  220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)


7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 

8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)….   นางสาวอุทุมพร  มยาเศรษฐ
 

9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..

       9.1 โครงการติดตั้งระบบบริหารและจัดการเครื่องมือทุ่นแรง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

       9.2 โครงการจัดทำระบบโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศ เพื่อการรับจำนำข้าว กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

       9.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาด กรมปศุสัตว์

 

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง

AttachmentSize
mobile app.pdf189.41 KB