ประกาศราคากลาง เรื่อง...จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook

Posted by
webmaster
At
2013-08-26 14:50
Default image
Download
Original download times
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
Download
271 times
Views
111

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1.ชื่อโครงการ..จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 8 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 370,000 บาท บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

วันที่ 26 สิงหาคม 2556
เป็นเงิน313,600 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจ้างท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้

1.     www.invadeit.co.th

2.      www.notebook-thailand.com

3.     www.sawaddeeit.com

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นางสาวอุทุมพร  มยาเศรษฐ

5.2นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง
 

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง

 

  

AttachmentSize
ประกาศราคากลาง จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook.pdf87.07 KB