ประกาศราคากลาง"งานรักษาความปลอดภัย อาคารสุขภาพแห่งชาติ"

Posted by
webmaster
At
2013-08-22 09:11
Default image
Download
Original download times
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
Download
284 times
Views
77

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

                     1.ชื่อโครงการ..จัดหาผู้รับจ้างงานรักษาความปลอดภัย อาคารสุขภาพแห่งชาติ
                         / หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


                     2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

                     เป็นเงิน 1,080,778.08 บาท บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์)


                     3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 วันที่ 13 สิงหาคม 2556
  เป็นเงิน 1,080,778.08 บาท บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

           หนังสือของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

 

 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

            5.1 นางวิชญา  เลขวิริยะกุล

            5.2 นางสาวรุ่งทิพย์วัลย์  เมี่ยงมุกข์

            5.3 นางสาวธัญญาภรณ์  บุญแสน

            5.4 นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง

            5.5 นายวศิน  วิริยรัต

 

ดาวน์โหลดประกาศได้จาก ลิงก์ด้านล่าง

AttachmentSize
ราคากลาง งานรักษาความปลอดภัย.pdf74.33 KB