ภาคีเครือข่าย

 • HSRI Networks

  • Health Insurance System Research Office (HISRO)

   Health Insurance System Research Office (HISRO)

   Samrit  Srithamrongsawat (Director)

   Tel :  +66(0) 2965-9616
   Fax :  +66(0) 2965-9617
   E-mail : admin@hisro.or.th

  • Medical Audit (MA) Development Office

   Medical Audit (MA) Development Office

   Savitree Maoleekulpairoj (Director)

    

  • Institute for Development of Human Research Protection (IHRP)

   Institute for Development of Human Research Protection (IHRP)

   Vichai Chokevivat (Director)

   Tel :  +66(0) 2591-3876,  +66(0) 2591-3541,  +66(0) 2591-3517,  +66(0) 2591-3608
   Fax :  +66(0) 2591-4125

  • Central Office for Healthcare Information (CHI)

   Central Office for Healthcare Information (CHI)

   Suchatr Soranasathaporn (Director)

   Tel.   +66(0) 2298-0405-8  
   Fax.  +66(0) 2298-0409

  • Thai CaseMix Centre (TCMC)

   Thai CaseMix Centre (TCMC)

   Tasanee Channoi (Director)

   Tel :  +66(0) 2298-0766-67  
   Fax :  +66(0) 2298-0769

  • Thai Health Information Standards Development Center

   Thai Health Information Standards Development Center

   Tiem Ungsachon (Director)

   3rd floor National Health Building
   88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand

   Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
   Email: this@this.or.th

  • Institute of Community Based Health Care Research and Development

   Institute of Community Based Health Care Research and Development

   Supattra Srivanichakorn (Director)

   Tel :  +66(0) 2583-0719  
   Fax :  +66(0) 2964-1836

  • Center for Alcohol Studies (CAS)

   Center for Alcohol Studies (CAS)

   Thaksaphon Thamarangsi (Director)

   Tel :  +66(0) 2218-6299  Phone :  +66(086) 309-5570 ,  +66(086)357-7170
   Fax :  +66(0) 2218-6299 
   Email : contactcas.th@gmail.com

  • Society and Health Institute (SHI)

   Society and Health Institute (SHI)

   Komatra Chuengsatiansup (Director)

   Tel : +66(0) 2590 1352,  +66(0) 2590 1498  
   Fax :  +66(0) 2590 1498 
   E-mail suksala@gmail.com, info@shi.or.th

  • International Health Policy Program Thailand (IHPP)

   International Health Policy Program Thailand (IHPP)

   Phusit Prakongsai (Director)

   Ministry of Public Health, Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000, Thailand

   Tel :  +66(0) 2590-2366-7
   Fax : +66(0) 2590-2385

  • Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP)

   Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP)

   Yot Teerawattananon, MD, PhD. (Program Leader and Senior Researcher)

   6 th Floor, 6 th Building, Department of Health, Ministry of Public Health, Tiwanon Rd., Muang, Nonthaburi 11000, Thailand

   Tel : +662-590-4549, +662-590-4374-5
   Fax : +662-590-4369
   E-mail : hitap@hitap.net

  • Health Information System Development Office (HISO)

   Health Information System Development Office (HISO)

   Pinij Faramnuayphol (Director)

   Tel : +66(0) 2589-2490-2 
   Fax : +66(0) 2589-2493

  • Leadership Network for the New Health Movement(LN4H)

   Leadership Network for the New Health Movement(LN4H)

   Thongchai Vachirarojpisan (Director)

   Tel : +66(0) 2832 9182 
   Fax : +66(0) 832 9181  
   Phone : +66(089) 768 1718

  • แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

   Yuwadee Kadkankai (Director)

   Tel:  +66(0) 2938 8826
   Fax:  +66(0) 2938 8864

  • National Health Foundation (NHF)

   National Health Foundation (NHF)

   Somsak Chunharas

   Tel :  +66(0) 2511-5855
   Fax :  +66(0) 2939-2122 
   Email: thainhf@thainhf.org 

  • Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI)

   Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI)

   Banlu Siripanich

   Soi Paholyothin 22 Phahonyothin road Hompol, Jatujak, Bangkok 10900

   Tel: +66(0) 2511-4963
   Fax:   +66(0) 2511-4962     

  • Human Resources for Health Research and Development Office (HRDO)

   Human Resources for Health Research and Development Office (HRDO)

   Nonglak Pagaiya (Director)

   Tel :  +66(0) 2590-2397

  • Asia Partnership on Emerging Infectious Disease Research (APEIR)

   Asia Partnership on Emerging Infectious Disease Research (APEIR)

   Ms. Pornpit Silkavute / Dr.Dinh Xuan Tung

   Health Systems Research Institute
   National Health Building Floor 4
   Ministry of Public Health
   Nonthaburi 11000, Thailand 

   Tel: (66) 2832-9200 (ext.9212); Fax: (66) 2832-9201
   Email: pornpit@health.moph.go.th; andro_fkh@yahoo.com; wichukorn3@gmail.com, apeir.co@hotmail.com

  • คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Center)

   คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Center)

   คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Center)

   ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2832 9252-53
   อีเมลล์ : library@hsri.or.th

   วัตถุประสงค์

   • เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการค้นคว้าและเชื่อมโยงข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ
   • เพื่อสร้างคลังข้อมูลและความรู้ด้านระบบสุขภาพของไทย
   • เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพให้เป็นที่รู้จัก และเป็นฐานความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ
   • เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ด้านระบบสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด