แสดงความคิดเห็น

อยากให้เพิ่มการเจาะรูปแบบกลไกระดับจังหวัดค่ะ จะได้นำผลการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารระดับต่างๆ เห็นถึงความสำคัญและความน่าเชื่อถือข้มูลที่ใช้ในการวางแผนงานและจัดงบประมาณที่สอดคล้องอย่างคุ้มค่า

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.