แสดงความคิดเห็น

ผลการศึกษาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มประชากรต่างด้าวเื่อการพึ่ตนเอง และการพัฒนาหลักสูตรครูฝึกอาสาสมัครสาะารณสุขต่างด้าวเป็นอยางมาก

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.