เอกสารการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-09-12 13:52
แท็ก 
การประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 		“วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคี จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562 “สุขภาพคนข้ามชาติ ความจริงกับสิ่งที่รับรู้”
จำนวนผู้อ่าน
1787

กำหนดการประชุมวิชาการ วิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
        “วิจัย ... เปลี่ยนชีวิต”
วันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗

๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

ห้อง Grand Diamond

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

พิธีเปิดการประชุม

-  วีดิทัศน์ “วิจัย ... เปลี่ยนชีวิต” view on Youtube

-  ประธานวิชาการกล่าวรายงาน

-  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

-   ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สุขภาพคนไทยร่วมสร้างมิติใหม่ในอาเซียน”

    โดย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล)

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

“หันมามอง งานวิจัยด้านสุขภาพเปลี่ยนชีวิตคนไทยอย่างไร” 

 

นำเสนอโดย

 

 

ดร.นเรศ  ดำรงชัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

 

 

นพ.สัมฤทธิ์  ศรีธำรงสวัสดิ์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

 

ทพ.กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

ดำเนินการอภิปรายโดย  ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

“ทิศทางงานวิจัยเชิงระบบและนโยบายด้านสุขภาพ”

 

นำเสนอโดย

 

 

ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 

 

รศ.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (TRC-HS)

 

 

ดร.นพ.ภูษิต  ประคองสาย

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

 

 

นพ.ชาญวิทย์  ทระเทพ  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ดำเนินการอภิปรายโดย  นพ.ณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา        สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

“Population attitude to personal health in Thailand”

วิทยากร ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล

Parallel session (๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)

ห้อง Grand Diamond

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

“Knowledge Translation: จากหิ้งสู่...ข้างเตียง/ชุมชน กรณีศึกษา NCDs”

 

นำเสนอโดย

 

 

ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา   

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

รศ.นพ.เกื้อเกียรติ  ประดิษฐ์พรศิลป์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ดร.นพ.ปริญญา  ชำนาญ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

 

นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

 

นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์

สำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

 

 

นพ.ทวีเกียรติ  บุญยไพศาลเจริญ  

สำนักผู้ตรวจ กระทรวงสาธารณสุข

 

ดำเนินการอภิปรายโดย  ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ห้องย่อยที่ ๑.๑   ห้อง Sapphire 201

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

“ระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านสุขภาพและสังคม: บทบาทรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน”

 

นำเสนอโดย

 

 

นพ.เอกชัย  เพียรศรีวัชรา

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 

นพ.สัมฤทธิ์  ศรีธำรงสวัสดิ์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

นายมานพ  ตันสุภายน

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ

สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย

 

ดำเนินการอภิปรายโดย  พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ห้องย่อยที่ ๑.๒   ห้อง Sapphire 201

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

“สถาปัตยกรรมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ: นโยบายไร้รอยต่อ”

 

นำเสนอโดย

 

 

ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

นายมังกร  ยนต์ตระกูล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

นายมานพ  เชื้อบัณฑิต   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

นายไพฑูรย์  ไชยนาเมือง

โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ดำเนินการอภิปรายโดย  พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ห้องย่อยที่ ๒     ห้อง Sapphire 202

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

“เพชฌฆาตหน้าใหม่ของยาสูบ”

 

นำเสนอโดย

 

 

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ

มูลนิธิเลิกบุหรี่

 

 

ผศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา

เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

 

 

ศ.พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์   

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 

 

รศ.นพ.วัชรา  บุญสวัสดิ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ดำเนินการอภิปรายโดย  นพ.บัณฑิต  ศรไพศาล      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ห้องย่อยที่ ๓     ห้อง Sapphire 204

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

“R2R ปรับเปลี่ยนชีวิตใคร”

 

นำเสนอโดย

 

 

นายบุญเรือง  ขาวนวล

เครือข่ายหมออนามัย

 

 

นพ.เอกรัฐ  จันทร์วันเพ็ญ

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ดร.มาศโมฬี  จิตวิริยธรรม

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

นพ.ปรีดา  แต้อารักษ์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘

 

 

ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์

สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

 

 

นพ.ไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์

ผู้บริหารเครือข่าย R2R เขต ๒

 

ดำเนินการอภิปรายโดย  ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์              สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ห้องย่อยที่ ๔     ห้อง Sapphire 205

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

“โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล: โรงพยาบาลทั่วไทย ใช้ยา คุ้มค่า ปลอดภัย ไม่ซ้ำซ้อน”

 

นำเสนอโดย

 

 

ภญ.เนตรนภิส  สุชนวนิช 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

ภญ.วิชชุนี  พิตรากูล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 

 

ศ.นพ.ชัยรัตน์  ฉายากุล  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ผศ.นพ.พิสนธิ์  จงตระกูล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ดำเนินการอภิปรายโดย  นพ.ณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา        สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ห้องย่อยที่ ๕     ห้อง Sapphire 206

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

“อนาคตระบบสุขภาพไทย สุขภาพคนไทยดีขึ้นหรือแย่ลง”

 

นำเสนอโดย

 

 

ดร.สุชาต  อุดมโสภกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

 

 

ทพญ.ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฎ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

 

 

ภญ.วลัยพร  พัชรนฤมล

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

 

 

ผศ.นพ.บวรศม  ลีระพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

นพ.ธีระ  วรธนารัตน์     

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

นพ.ถาวร  สกุลพาณิชย์

สำนักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

 

ดำเนินการอภิปรายโดย  คุณอรพรรณ  ศรีสุขวัฒนา       สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ลานกิจกรรม

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

“Poster Round ผลงานวิจัยกลุ่มบริการ”

 

ผู้ดำเนินรายการ นพ.กฤษณ์  พงศ์พิรุฬห์    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเลข

ชื่อผลงาน

ผู้นำเสนอ

การรายงานผลของการดูแลอย่างมีแบบแผนในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่บุตรเกิดภาวะลิ้นติด

นางมานิต  รักษ์มณี

การจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์หมุนเวียนและการซ่อมบำรุงต่อการเข้าถึงบริการของผู้พิการ และผู้สูงอายุเขตในเทศบาลตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

นายพรศักดิ์  ใจชื้น

ประสิทธิผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการประเมินผู้ป่วยเจ็บหน้าอก จากกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ในโรงพยาบาลชุมชน

นายจักรพงศ์  ปิติโชคโภคินท์

ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพปอดผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังใน Easy Asthma & COPD Clinic โรงพยาบาลปากพลี

นายสราวุธ  สมพงษ์

Steven-Johnson และ TEN กันเอาไว้ เปลี่ยนร้ายให้เป็นดี ด้วยวิธีใหม่

นายทรงกรต  พิมศร

Development of Care Management Team System for the Chronic Obstructive Pulmonary Disease at Songkwae Hospital        

นางสาวหนึ่งนุช  บุญเรือง

รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลผู้เป็นเบาหวานโดยจิตอาสาในชุมชน

นางอุไร  มนต์ชัยกุล

พ่อแม่ไร้กังวล (การพัฒนางานดูแลผู้ป่วยเด็ก ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง) หนูอุ่นใจ

นางอุษณี  ศรีพุทธา

วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗

ห้อง Grand Diamond

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

“งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร”

 

นำเสนอโดย

 

 

ศ.นพ.ไพบูลย์  สุริยวงศ์ไพศาล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ดร.รพีสุภา  หวังเจริญรุ่ง 

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

 

 

นพ.ธีระ  วรธนารัตน์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

คุณศรีวิภา  เลี้ยงพันธุ์สกุล

นักวิจัย สวรส.

 

 

คุณปราโมชย์  เลิศขามป้อม

นักวิจัย สวรส.

 

 

คุณณัฐกฤษฎ์  ธรรมกวินวงศ์

นักวิจัย สวรส.

 

วิพากษ์โดย

 

 

นพ.วชิระ  เพ็งจันทร์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

นพ.สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ 

สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (เขต ๕)

 

 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (เขต ๑๑)

 

 

พญ.ประนอม  คำเที่ยง   

สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (เขต ๓)

 

 

นพ.ยอร์น  จิระนคร

สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (เขต ๑๒)

 

ดำเนินการอภิปรายโดย  นพ.กฤษณ์  พงศ์พิรุฬห์     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องย่อยที่ ๑     ห้อง Sapphire 201

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

“การแพทย์แผนไทยในอาเซียน: โอกาสและผลกระทบ”

 

นำเสนอโดย

 

 

ผศ.นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

นางสาวปารณัฐ  สุขสุด

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) 

 

 

ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

ดร.วิโรจน์  ณ ระนอง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 

ดำเนินรายการโดย   นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์           สำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

ห้องย่อยที่ ๒     ห้อง Sapphire 202

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

“โรคพาร์กินสันกับการแพทย์แผนไทย”

๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

การเสวนา เรื่อง “พาร์กินสันกับการรักษาแบบแพทย์แผนไทย”

 

นำเสนอโดย

 

 

อาจารย์ปณิตา  ถนอมวงษ์

สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย

 

 

อาจารย์ศิริมงคล  ตอบงาม

สถาบันแพทย์แผนไทยภัทรเวชสยาม

 

ดำเนินการเสวนา โดย  อาจารย์ภารดี  ถนอมใจ     สถาบันแพทย์แผนไทยภัทรเวชสยาม

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.

เรียนรู้การนวดแก้อาการ ๓ กลุ่มโรค (แบ่งเป็น ๓ ฐาน)

๑๐.๑๕ - ๑๐.๔๕ น.

ฐานที่ ๑ เรียนรู้การนวดแก้อาการ ต่อเนื่องมาจากลมวิหควาตพัด ลมไหล่ตาย ลมดูดสะบัก

 

 

อาจารย์ศิริมงคล  ตอบงาม

สถาบันแพทย์แผนไทยภัทรเวชสยาม

๑๐.๔๕ - ๑๑.๑๕ น.

ฐานที่ ๒ เรียนรู้การนวดแก้อาการ แขนซ้ายแขนขวาตาย แก้มือเหน็บชาหรือกลุ่มนิ้วล็อค

 

 

อาจารย์ภารดี  ถนอมใจ

สถาบันแพทย์แผนไทยภัทรเวชสยาม

๑๑.๑๕ - ๑๑.๔๕ น.

ฐานที่ ๓ เรียนรู้การนวดแก้อาการปวดศีรษะไมเกรนให้อาเจียน

 

 

อาจารย์ภัทรวดี  ทนุผล

สถาบันแพทย์แผนไทยภัทรเวชสยาม

๑๑.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

รับประกาศนียบัตร

ห้องย่อยที่ ๓.๑   ห้อง Sapphire 204

๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

“Biomedical Engineering: Change and Challenging”

 

นำเสนอโดย

 

 

ภก.ปรีชา  พันธุ์ติเวช     

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

 

 

คุณกันต์  วีระกันต์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

 

 

คุณสุพจน์  จินดารัตน์    

บริษัท N Health

 

ดำเนินการอภิปรายโดย   ดร.วงศ์วิทย์  เสนะวงศ์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ห้องย่อยที่ ๓.๒   ห้อง Sapphire 204

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

“What’s new in Biomedical Engineering”

 

นำเสนอโดย

 

 

รศ.ดร.ชูชาติ  ปิณฑวิรุจน์

สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

 

 

รศ.ดร.มนัส  สังวรศิลป์

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

รศ.นันทชัย  ทองแป้น

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

อ.ดร.พรภพ  นัยเนตร

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ผศ.ดร.โศรดา  กนกพานนท์

คณะวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ดำเนินการอภิปรายโดย   ดร.วงศ์วิทย์  เสนะวงศ์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ห้องย่อยที่ ๔     ห้อง Sapphire 205

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

“บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขจะได้อะไร เมื่อออกนอกระบบ ก.พ.”

 

นำเสนอโดย

 

 

นพ.ระวี สิริประเสริฐ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

นายอาวุธ วรรณวงศ์      

ที่ปรึกษาบริษัท TRIS

 

 

นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 

ดร.นงลักษณ์  พะไกยะ   

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

 

ดำเนินการอภิปรายโดย   ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ห้องย่อยที่ ๕     ห้อง Sapphire 206

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

“ระบบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ Birth defect and Neonatal hypothyroid M&E : Should it make a difference?”

 

นำเสนอโดย

 

 

รศ.นพ.สุทธิพงษ์  ปังคานนท์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

 

พญ.จุฬาลักษณ์  คุปตานนท์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

 

พญ.ช่อแก้ว  คงการค้า

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

 

รศ.พญ.เกวลี  อุณจักร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ดร.ภญ.สุมณฑา  ไชยสมจิตร

ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

 

ภญ.เนตรนภิส  สุชนวณิช

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

ดำเนินการอภิปรายโดย  รศ.พญ.ศิราภรณ์  สวัสดิวร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

ลานกิจกรรม

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

“Poster round ผลงานวิจัยกลุ่มนวัตกรรมและกลุ่มบริหาร”

 

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวสุธีรา อาจเจริญ   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

กลุ่มนวัตกรรม

หมายเลข

ชื่อผลงาน

ผู้นำเสนอ

Innovation Development of Herbal Medicine Counting Tray

นายศุภชัย  ช่วยบ้าน

๑๐

ผลการใช้นวัตกรรม Pelvis binder safety & reuse ในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของสะโพกและเชิงกราน

นายดำรงค์  ช่วยแก้ไข

 

๑๑

ขาหยั่งทำแผล: Khemmarat  Wound  Chair

นายจักรพงศ์  ปิติโชคโภคินท์

๑๒

Tunnel Creator for MIPO

นางวัลภา  อมรวงศ์

กลุ่มบริหาร

หมายเลข

ชื่อผลงาน

ผู้นำเสนอ

๑๓

Strategic Management: Wanonniwas district health council to district health model

นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์

 

๑๔

ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการพัฒนางานวิชาการที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง

นายณัฐวุฒิ  พลอำนวย

๑๕

การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลด้วยกระบวน Focus Chating

นางธนพร  สุดยอดสุข

๑๖

Power of change: พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

นางสาวนุสรา  เตียวสินเธาว

๑๗

Optimal Preparation Period of Hydrocollator Unit for Superficial Heat Therapy

นางกัญญารัตน์  ค้ำจุน

 

ห้อง Grand Dimond

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

“นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ: ปรับเพื่อเปลี่ยนชีวิตประชาชนไทย”

 

นำเสนอโดย

 

 

 

ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด

มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

 

 

ดร.เพ็ญแข  ลาภยิ่ง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 

นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

 

 

นพ.ศราวุธ  สันตินันตรักษ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

 

ดำเนินการอภิปรายโดย   ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

“แหล่งทุนวิจัยด้านสุขภาพ...งบมุ่งเป้าและงบปกติ”

 

นำเสนอโดย

 

 

ศ.นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

ศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

 

ศ.นพ.ประเสริฐ  เอื้อวรากุล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

 

ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 

ดำเนินการอภิปรายโดย   ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น

พิธีมอบรางวัลและปิดการประชุม   โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

รางวัลผลงานวิชาการ “วิจัย ... เปลี่ยนชีวิต”

 

รางวัลเยาวชนเครือข่ายการสื่อสารวิจัยสุขภาพ

 

พิธีปิดการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗

ความคิดเห็น

น่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้ดีครับ

ขอบคุณมากครับ

ได้ความรู้....ครับ ต้องการดอกาสเข้ารับการประชุมวิชาการ............

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.