แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา

แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยามีเป้าหมายสร้างและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบยา และนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคน สร้างงาน สร้างการพัฒนาวิจัยระบบยา โดยกระบวนการศึกษาวิจัย ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบแห่งชาติ 4 ด้านคือ 1) การเข้าถึงยา 2) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 3) พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา และ 4) พัฒนาระบบการควบคุมยา โดยมีกรอบความคิด แผนงาน/โครงการต่างๆที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และอยู่ระหว่างพัฒนาข้อเสนอโครงการ ดังแผนภาพ

ภาพแผนงานวิจัยพันาระบบยา

ผู้รับผิดชอบแผนงาน    

ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี

ติดต่อแผนงาน    

noppakun@hsri.or.th